Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3

Dit is geen officiële versie van de statuten.

Vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 4 april 2003 en
in een notariële akte opgenomen op 21 mei 2003.

Artikel 1: Naam en zetel

De vereniging draagt de naam `Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3′.
Onder “Prinsejagt 3” wordt ten deze verstaan het gebied in de
gemeente Eindhoven, dat omsloten wordt door de navolgende straten:
Gerretsonlaan, Huizingalaan, 1e Lieven de Keylaan en Oude Bosschebaan.
Onder “woningen” wordt ten deze verstaan, woningen gelegen in
Prinsejagt 3.
De vereniging is gevestigd in de gemeente Eindhoven.

Artikel 2: Duur

De vereniging is opgericht op 26 november 1965, en is laatstelijk
bij besluit van de algemene ledenvergadering van 16 februari 2001
voor onbepaalde tijd voortgezet.

Artikel 3: Doel

De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de leden te
behartigen, zowel met betrekking tot het woongenot van de woningen en de
leefbaarheid in de wijk, alsook betreffende de eigendom van de woningen,
alles in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het bevorderen of doen instellen van onderzoeken, het inwinnen van
  adviezen en het uitlokken van aanbiedingen en beslissingen, die voor de
  leden in hun hoedanigheid als lid van de vereniging van belang kunnen
  zijn;
 2. het verstrekken van inlichtingen en adviezen aan de leden, het
  voorbereiden van en het bemiddelen bij het sluiten van overeenkomsten
  door de leden en bij de uitvoering daarvan, zomede het houden van
  bijeenkomsten, voordrachten, lezingen en cursussen over onderwerpen, die
  voor de leden in hun hoedanigheid als lid van de vereniging van belang
  kunnen zijn;
 3. alle andere wettige middelen, die voor het doel der vereniging
  bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 4: Lidmaatschap

1.De vereniging kent leden.

2.De leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben
aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. In geval van
niet-toelating door het bestuur staat een beroep op de algemene
ledenvergadering open. De eerstvolgende algemene ledenvergadering
beslist over dit beroep, mits deze plaatsvindt op een datum die meer dan
twee kalenderweken later ligt dan de ontvangstdatum van het beroep.

3.Om tot lid van de vereniging te kunnen worden toegelaten dient de
persoon te voldoen aan ten minste één van de navolgende
eisen. De betreffende persoon is:

 1. eigenaar, tevens bewoner van een woning; of
 2. gebruiker, tevens bewoner van een woning op grond van een zakelijk recht; of
 3. huurder van een woning, mits als hoofdbewoner aan te merken; of
 4. eigenaar, niet zijnde bewoner van een woning; of
 5. ander zakelijk gerechtigde, niet zijnde bewoner,
  binnen het gebied Prinsejagt 3.

4.Per woning of per kadastraal perceel kan slechts één
lidmaatschap worden toegelaten.

5.Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Artikel 5: Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:

 1. Door het overlijden van het lid.
 2. Bij verhuizing waarbij de juridische band met het kadastrale perceel
  wordt verbroken zoals vernoemd in artikel 4 lid 3.
 3. Door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris
  vóór een november van enig jaar, met ingang van het
  eerstvolgende kalenderjaar.
 4. Door schriftelijke opzegging door de vereniging, indien blijkt dat
  het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment
  door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
 5. Door royement, indien een lid in strijd met de statuten, reglementen
  of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging
  op onredelijke wijze benadeelt. Royement geschiedt door het bestuur dat
  het lid schriftelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van
  redenen. Het betrokken lid kan binnen één maand na de
  ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de algemene
  ledenvergadering, mits deze plaatsvindt op een datum die meer dan twee
  kalenderweken later ligt dan de ontvangstdatum van het beroep. Gedurende
  de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het
  royement wordt definitief indien het besluit met ten minste twee/derde
  van de uitgebrachte stemmen wordt bekrachtigd.
Artikel 6: Algemene ledenvergaderingen

1.Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet
geschorst zijn, alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de
algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft
toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt
behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2.Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één
stem in de algemene ledenvergadering.

3.Iemand die krachtens artikel 4 stemgerechtigd is kan aan een andere
stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van
zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als
gevolmachtigde optreden.

4.Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen
gehouden die in de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden
vastgesteld.

5.Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks
wordt voor een juli een algemene ledenvergadering gehouden waarin
minimaal aan de orde komen:

 • de vaststelling van het jaarverslag over de gang van zaken en
  het gevoerde beleid;
 • de goedkeuring van het financieel jaarverslag bestaande uit
  een balans en de staat van baten en lasten ondertekend door
  de bestuursleden alsmede een toelichting daarop;
 • de verklaring van de kascommissie omtrent de getrouwheid van het
  financieel jaarverslag. De kascommissie bestaat minimaal uit
  twee leden welke geen deel uit mogen maken van het bestuur;
 • de benoeming van een kascommissie voor het volgende kalenderjaar;
 • de begroting voor het volgende kalenderjaar;
 • de voorziening in eventuele bestuursvacatures;
 • de benoeming van bestuursleden.

6.Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo
dikwijls het dit wenselijk oordeelt.

7.Op een schriftelijk, en met opgave van redenen gedaan, verzoek van ten
minste vijf stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier
weken na het indienen van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen
twee weken geen gevolg wordt gegeven dan kunnen de verzoekers zelf
overgaan tot het beleggen van een algemene ledenvergadering. De
bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door
schriftelijke mededeling aan de leden op een termijn van ten minste
zeven dagen, waarbij de te behandelen onderwerpen moeten worden vermeld.

Artikel 7: Contributie

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de
contributie wordt op voorstel van het bestuur door de algemene
ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 8: Bestuur

1.De leiding van de vereniging berust bij het bestuur, bestaande uit ten
minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester aanwijzen.

2.De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de
leden van de vereniging.

3.Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. De algemene
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen
drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste
bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
ledenvergadering te verantwoorden en kan zich hierbij door een raadsman
doen bijstaan.

5.Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken
rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk
herbenoembaar.

6.Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 genoemde minimum
daalt, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Om in vacatures te voorzien
kan het bestuur kandidaten stellen. De leden kunnen eveneens kandidaten
stellen, mits deze ten minste vijf dagen vóór de algemene
ledenvergadering schriftelijk aan het bestuur kenbaar zijn gemaakt en de
kandidaatstelling door ten minste tien leden geschiedt, met goedvinden
van de kandidaat.

7.Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt.

8.Het bestuur is belast met de afdoening van alle zaken, voor zover deze
niet tot de bevoegdheid van de algemene ledenvergadering behoren.

9.De vereniging wordt – in of buiten rechte – rechtsgeldend
vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee bestuursleden, onder
wie ten minste de voorzitter of de secretaris.

Artikel 9: Huishoudelijk reglement

1.De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen
en wijzigen waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten
niet of volledig wordt voorzien.

2.Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd
zijn met de wet of met deze statuten.

Artikel 10: Statutenwijziging

1.Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van
de algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

2.De leden dienen ten minste vijf dagen voor de aanvang van deze
vergadering een afschrift van de voorgestelde wijzigingen ter inzage
hebben ontvangen.

3.Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering
slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste 2/3
van de uitgebrachte stemmen, waarbij ten minste 1/4
van de leden tegenwoordig is.

4.Mocht in de algemene ledenvergadering het in het vorige lid bepaalde
aantal leden niet aanwezig zijn, dan dient het bestuur een nieuwe
vergadering uit te schrijven, waarin het bepaalde omtrent het vereiste
aantal leden niet van toepassing is. Deze nieuwe vergadering moet ten
minste één week na de voorgaande vergadering worden
gehouden.

5.De statutenwijzing treedt eerst in werking nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt.

6.Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten,
zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van de
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Artikel 11: Ontbinding en vereffening

1.Het bepaalde in artikel 10 leden 1 tot en met 4 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot
ontbinding van de vereniging.

2.De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde
besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk
in overeenstemming met het doel van de vereniging.