De Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3

De Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3 (voorheen Vereniging van Huis- en Grondeigenaren Prinsejagt 3) bestaat sinds 1965 en kreeg in 1972 koninklijke erkenning (tegenwoordig heet dat “volledige rechtsbevoegdheid”). Artikel 3 van de statuten (over het doel) begint met:
De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de leden te behartigen, zowel met betrekking tot het woongenot van de woningen en de leefbaarheid in de wijk, alsook betreffende de eigendom van de woningen, alles in de ruimste zin van het woord.

Momenteel telt de vereniging meer dan 300 leden (dat is bijna 90%).

Volgens de vernieuwde statuten staat het lidmaatschap open voor een

  • eigenaar, tevens bewoner van een woning
  • gebruiker, tevens bewoner van een woning op grond van een zakelijk recht
  • huurder van een woning, mits als hoofdbewoner aan te merken
  • eigenaar, niet zijnde bewoner van een woning
  • ander zakelijk gerechtigde, niet zijnde bewoner, binnen het gebied Prinsejagt 3.

waarbij `woning’ telkens een woning in Prinsejagt 3 betreft.

Zie hier de Statuten.

Zie hier het Huishoudelijk Regelement.

Activiteiten van de vereniging

Veiligheidsverlichting

In 1987 zijn door de vereniging 55 (gele) lampen in de gangetjes achter de huizen geïnstalleerd om zo de veiligheid te verhogen. In 2016 zijn alle lampen vervangen door energie-zuinige LED-lampen.
De vereniging regelt en betaalt het onderhoud en de stroom van deze verlichting.

Buurtpreventie

Sinds 1995 is er een commissie Buurtpreventie, die al een aantal succesvolle acties heeft gevoerd, waarvan de meest zichtbare wel is het aanbrengen van de bordjes “Buurtpreventie”.
Maar het informatiemapje “Buurtpreventie Prinsejagt 3”, voorlichting en “Merk wat je hebt” (met het merkkoffertje) vallen daar ook onder.
Onafhankelijk van het lidmaatschap van de vereniging wordt U
uitgenodigd deel te nemen aan de Buurtpreventie.
Deelname houdt o.a. in dat uw contactinformatie bekend is bij een dozijn bewoners
uit uw directe omgeving, zodat u voor elkaar kunt waken.

Uitleen

De vereniging beschikt over 2 ladders en 1 kruiwagen, die leden kosteloos kunnen lenen. Daarnaast is er sinds kort ook de mogelijkheid om een warmtebeeldcamera (infraroodcamera) te lenen.

Nieuwsbrief

Drie keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief, te weten voor de Algemene Ledenvergadering (met uitnodiging voor de ALV,de agenda en de jaarstukken), voor de zomervakantie (met het verslag van de ALV) en voor de kerstvakantie (met de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie).

Deze nieuwsbrieven worden huis-aan-huis verspreid en bevatten geen reclame.

Andere zaken waar de vereniging zich destijds mee heeft bezig gehouden zijn:
verkeersdrempels, kabel-TV, speeltuinen, bouw torenflats voorkomen, wateroverlast, afschaffing van wijkverwarming, gasleidingen.
Actueler: dakpannen, hertaxatie (Wet WOZ), sanering van de olietanks bij het voormalige ketelhuis (uit de tijd dat er nog blokverwarming was), wateroverlast en de Blauwe Transformatie (gescheiden regenwater- en vuilwaterafvoer m.b.v. infiltratieriool).

Jaarlijks terugkerende gebeurtenissen zijn:
de nieuwjaarsbijeenkomst, de jaarvergadering en de jeugdactiveit op Koninginnedag.

Lidmaatschap

De leefbaarheid van de wijk is een zaak voor alle bewoners. De vereniging zet zich daarvoor in en brede steun maakt ons sterk.
De contributie voor lidmaatschap van de vereniging bedraagt momenteel €11,- en kan voldaan worden door overschrijven op IBAN: NL66 INGB 0000148212 t.n.v. Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3, o.v.v. “contributie (jaartal), naam en adresgegevens.

Aanmelding buurtpreventie en/of lidmaatschap: contact

Vragen

Neem gerust contact op met het bestuur/secretariaat als u vragen heeft.